Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (tzw. KPiR – Księgowość uproszczona), to jedna z najczęściej wybieranych i najprostszych form rozliczania podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo usługa prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów?

Nie każdy podatnik ma możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie KPiR dotyczy:

  • osób fizycznych, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
  • spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 
2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów 
i rozchodów? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Na czym polega prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody 
i ponoszone rozchody. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. To na podstawie zapisów w niej dokonanych wylicza się wielkość należnego podatku dochodowego.

KPiR służy jednak nie tylko urzędnikom, ale również samemu podatnikowi. Na jej podstawie może dokonać on oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Służy mu również do podsumowania pracy wykonanej przez cały rok. Informuje bowiem o podstawowych wielkościach (przychody, koszty) obrazujących słuszność funkcjonowania firmy na rynku (uzyskany z działalności dochód).

Co obejmuje usługa prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów?

W ramach umowy o współpracę prowadzona jest Podatkowa Księga Przychodów 
i Rozchodów w zakresie:

  • prowadzenia KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • prowadzenia niezbędnych ewidencji i sporządzanie deklaracji w imieniu płatników podatku od towarów i usług (VAT),
  • rozliczania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (import oraz eksport),
  • prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS i PFRON w imieniu osób prowadzących działalność,
  • bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa podatkowego,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.