Prowadzenie ksiąg wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji

Ewidencja kosztów związana z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi oraz prowadzeniem fundacji i stowarzyszeń może przebiegać w zróżnicowany sposób, a jej okres rozliczeniowy trwa jeden rok kalendarzowy.

Charakterystyka księgowości fundacji i stowarzyszeń?

 • Prowadzenie księgowości organizacji pozarządowych może przebiegać za pośrednictwem księgowości pełnej lub księgowości podatkowej. Księgowość podatkowa (UEPIK) opisuje ustawa o działalności pożytku.
 • Każdego roku konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego, które trafia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub do KRS. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej wysyłają ją do KRS.
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze środków członkowskich nie zwalnia stowarzyszeń z przestrzegania zasad rachunkowości.
 • Konieczność złożenia deklaracji podatkowej CIT-8 do urzędu skarbowego.

Jak prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

Warto wiedzieć, że wspólnoty mieszkaniowe nie zostały obłożone obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, choć mają do tego prawo. Zamiast tego są zobowiązane do prowadzenia tak zwanej ewidencji pozaksięgowej. W jej zakresie zawierają się takie aspekty jak:

 • koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • zaliczki uiszczane na rzecz pokrycia kosztów zarządu,
 • innego rodzaju rozliczenia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot mieszkaniowych? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Co obejmuje prowadzenie ksiąg wspólnot mieszkaniowych?

 • Prowadzenie księgowości z uwzględnieniem wymagań zapisanych w ustawie o rachunkowości.
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez Wspólnotę.
 • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej Wspólnoty.
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek.
 • Powiadamianie właścicieli lokali o stanie ich rozrachunków.
 • Sporządzanie kartotek mieszkaniowych.
 • Sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej obejmującego.
 • Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach.
 • Współpraca przy przeprowadzanych audytach, kontrolach z urzędów.

Kto może korzystać z usługi prowadzenia ksiąg wspólnot stowarzyszeń, fundacji i wspólnot mieszkaniowych?

 • Zarządca, któremu przydzielono zarząd nieruchomością wspólną na mocy ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.
 • Zarządcy działalności pozarządowych.
 • Liderzy organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej.