Usługi BHP

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i higienę pracy. Spełnienie wymogów prawnych określających optymalne warunki pracownicze na terenie zakładu może umożliwić natomiast skorzystanie z outsourcingu BHP wyspecjalizowanej firmy lub zatrudnienie specjalisty na etat.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie usług BHP? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Na czym polegają usługi BHP?

Działania z zakresu BHP mają na celu minimalizację zagrożeń zawodowych oraz podniesienie ogólnych warunków miejsca zatrudnienia. Mogą objawiać się poprzez konieczność przeprowadzenia zmian w zakresie organizacji pracy oraz wyposażenia stanowisk, ale także podczas oceny poziomu ryzyka zawodowego występującego w określonej branży. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia dogodnych warunków pracy na terenie zakładu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie odgórnie ustalonych zasad BHP przez pracowników. Za nie wywiązanie się z obowiązków określonych w kodeksie pracy właścicielowi firmy grozi natomiast kara grzywny w granicach od 1000 zł do 30 000 zł.

Konsultacje i czynności związane z zapewnieniem optymalnych standardów BHP stanowiskom pracowniczym powinny odbywać się w godzinach pracy, za które należne jest wynagrodzenie pracownikom. W działaniach związanych z nadzorem i przestrzeganiem zasad BHP na terenie zakładu pracodawcę wspiera niekiedy wyznaczony do tego zadania wcześniej koordynator.

Co należy do obowiązków każdego pracodawcy w zakresie BHP?

 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP na terenie zakładu.
  Przeprowadzenie szkoleń pracownikom z zakresu prawidłowego wykonywania zawodu z uwzględnieniem zagadnień technicznych, organizacji pracy, stosunków społecznych oraz wpływu czynników roboczych na środowisko.
 • Optymalizacja poziomu ochrony zdrowia pracobiorców z uwzględnieniem zmieniających się warunków pracy.
 • Wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
 • Bieżące informowanie pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z charakteru pracy.
 • Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu w obliczu zagrożenia.
 • Przydzielanie pracownikom ochrony indywidualnej w kontekście odzieży, obuwia oraz akcesoriów.

Co obejmują usługi BHP:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych pracowników.
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz poinformowanie pracowników o jej wynikach.
 • Prowadzenie obowiązujących rejestrów.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 • Pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i ppoż.
 • Opracowania instrukcji do maszyn i urządzeń.
 • Pomocy w realizacji nakazów organów kontrolnych.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach.
 • Organizowanie pomiarów środowiskowych.
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Współudział w reprezentowaniu zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi.
 • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.